ความหมายของสมรรถภาพ
องค์ประกอบสมรรถภาพ
แบบทดสอบกรมพลศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
รายการสมรรถภาพ
รายงานสมรรถภาพรายห้อง
รายงานสมรรถภาพรายโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ตามแบบกรมพลศึกษา  
  กรมพลศึกษา  ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ให้เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหน้าที่จัดการพลศึกษาของชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงธรรมการ รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะให้บุคคลแม้ว่าได้รับจริยศึกษา และพุทธศึกษามาแล้ว ให้ได้รับการพลศึกษาด้วย ซึ่งจะทําให้เรามีร่างกายแข็งแรง ใจคอหนักแน่น อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สมบูรณ์เต็มที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  พลศึกษาจึงกลายเป็นหลักสําคัญของการศึกษาของชาติจวบจนกระทั้ง เมื่อวันที่   3 ตุลาคม  2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็น สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยของประชาชนจากกระแสความต้องการของชาวพลศึกษา  จึงได้มีการเคลื่อนไหวในการขอใช้ชื่อส่วนราชการ  “กรมพลศึกษา”  และเมื่อวันที่ 9 และ  16 กุมภาพันธ์  2553   คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา   การเปลี่ยนชื่อ   “สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ”   เป็น “กรมพลศึกษา” ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่มีมนต์ขลัง ได้รับความเชื่อถือ และศรัทธา สร้างให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง จิตใจดี และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น กรมพลศึกษา พุทธศักราช 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 52 ก หน้า 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 สิงหาคม 2553 จึงได้มีชื่อส่วนราชการว่า  “กรมพลศึกษา”  กรมพลศึกษายุคใหม่  มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา  สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา ได้แก่ กองกลาง  สํานักการกีฬา   สํานักนันทนาการ  สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน  สํานักกีฬาและนันทนาการภูมิภาค  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การประชาสัมพันธ์ สถาบันอนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ  และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

 

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net