ความหมายของสมรรถภาพ
องค์ประกอบสมรรถภาพ
แบบทดสอบกรมพลศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
รายการสมรรถภาพ
รายงานสมรรถภาพรายห้อง
รายงานสมรรถภาพรายโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น
 

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนไทยของกรมพลศึกษา
กรมพลศึกษาได้ดําเนินการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาทางกายของนักเรียนไทยไว้ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 4-6 ปี ประเทศไทย
ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 4 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4 ขึ้นไป

2-3.5

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

8.51 ขึ้นไป

4.74-8.50

4.73 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

78 ขึ้นไป

61-77

60 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

5.33 ลงมา

5.34-6.98

6.99 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:161 ก.)

ตารางที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 4 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4.5 ขึ้นไป

2.0-4.0

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

10.96 ขึ้นไป

4.78-10.95

4.77 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

69 ขึ้นไป

55-68

54 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

5.00 ลงมา

5.01-8.41

8.42 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:162 ก.)

ตารางที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 5 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4.5 ขึ้นไป

2.0-4.0

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

9.66 ขึ้นไป

4.93-9.65

4.92 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

95 ขึ้นไป

77-94

76 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

4.90 ลงมา

4.91-5.81

5.82 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:163 ก.) ตารางที่ 5 มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 5 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4.5 ขึ้นไป

2.0-4.0

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

9.68 ขึ้นไป

4.87-9.67

4.86 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

84 ขึ้นไป

68-83

67 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

5.26 ลงมา

5.27-6.25

5.26 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:164 ก.)

ตารางที่ 6 มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 6 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4.5 ขึ้นไป

2.0-4.0

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

11.17 ขึ้นไป

5.54-11.16

5.53 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

107 ขึ้นไป

90-106

89 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

4.47 ลงมา

4.48-5.42

5.43 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:165 ก.)

ตารางที่ 7 มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 6 ปี


รายการ

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

4.5 ขึ้นไป

2.0-4.0

1.5 ลงมา

2. ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที)

10.74ขึ้นไป

5021-173

5.20 ลงมา

3. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

95 ขึ้นไป

79-94

78 ลงมา

4. วิ่ง 20 เมตร (วินาที)

4.91 ลงมา

4.92-5.78

5.79ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543:166 ก.)

 2. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 7-9 ปี ประเทศไทย
ตารางที่ 8 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 7 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

4.5-6.0

2.0-4.0

0.0-1.5

(-0.5)ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

129 ขึ้นไป

118-128

98-117

88-97

87 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

19 ขึ้นไป

16-18

9-15

6-8

5 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.76 ลงมา

12.77-13.61

13.62-15.32

15.33-16.17

16.18 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

9.28 ลงมา

9.29-10.40

10.41-12.67

12.68-13.79

13.80 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 57 ข.)

ตารางที่ 9 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 7 ปี

รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

4.5-6.0

2.0-4.0

0.0-1.5

(-0.5)ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

119 ขึ้นไป

106-118

81-105

69-80

68 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

17 ขึ้นไป

14-16

7-13

4-6

3 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

13.64 ลงมา

13.65-14.58

14.59-16.49

16.50-17.43

17.44 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

1.03 ลงมา

10.04-11.26

11.27-13.73

13.74-14.96

14.97 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 58 ข.)
ตารางที่ 10 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 8 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

5.5-6.0

2.0-5.0

0.0 - 1.5

(-0.5)ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

147 ขึ้นไป

133-146

108-132

95 - 107

94 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

21 ขึ้นไป

18-20

12-17

9 - 11

8 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.46 ลงมา

12.47-13.12

13.13-14.46

14.47-15.13

15.14 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

8.34 ลงมา

8.35-9.50

9.51-11.83

11.84-12.99

13.00 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 59 ข.)

ตารางที่ 11 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 8 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

5.5-6.0

2.0-5.0

0.0-1.5

(-0.5)ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

130 ขึ้นไป

120-129

98-119

88-97

87 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

18 ขึ้นไป

14-17

9-13

6-8

5 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

13.21 ลงมา

13.22-14.02

14.03-15.66

15.67-16.48

16.49 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

8.11 ลงมา

8.12-9.87

9.88-13.42

13.43-15.18

15.19 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 60 ข.)

ตารางที่ 12 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 9 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

5.5-6.0

2.0-5.0

1.0-1.5

0.5ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

154 ขึ้นไป

143-153

121-142

110-120

109 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

23 ขึ้นไป

20-22

14-19

11-13

10 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.90 ลงมา

10.19-12.11

12.12-14.56

14.57-15.77

15.78 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

8.67 ลงมา

8.68-9.45

9.46-11.02

11.03-11.80

11.81 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 61 ข.)
ตารางที่ 13 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 9 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

6.5 ขึ้นไป

5.5-6.0

2.0-5.0

1.0-1.5

0.5ลงมา

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

148 ขึ้นไป

134-147

103-133

89-102

88 ลงมา

3. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

19 ขึ้นไป

16-18

10-15

7-9

6 ลงมา

4. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.18 ลงมา

12.19-13.20

13.21-15.27

15.28-16.29

16.30 ขึ้นไป

5. วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

8.78 ลงมา

8.79-9.98

9.90-12.14

12.15-13.25

13.26 ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. 2543 : 62 ข.)

3. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 10-12ปี ประเทศไทย
ตารางที่ 14 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 10 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.07 ลงมา

8.08-8.76

8.77-10.15

10.16-10.84

10.85 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

173 ขึ้นไป

159-172

130-158

116-129

115 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

21.3 ขึ้นไป

18.0-21.2

11.2-17.9

74.9-11.1

7.8 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

23 ขึ้น

20.22

13-19

10-12

9 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

21.34ขึ้นไป

16.07-21.33

5.50-16.06

0.23-5.49

0.22 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.75 ลงมา

10.76-11.71

11.72-13.64

13.65-14.60

14.61 ขึ้นไป

7. วิ่ง 600 เมตร (นาที)

2.20 ลงมา

2.21-2.40

2.41-3.20

3.21-3.40

3.41 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

8.5 ขึ้นไป

6.5-8.0

1.0-6.0

(-1.0)-0.5

(-1.5) ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 60)
ตารางที่ 15 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 10 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.12 ลงมา

8.13-9.14

9.15-11.12

11.22-12.23

12.24 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

164ขึ้นไป

149-163

116-148

101-115

100 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

20.2 ขึ้นไป

17.0-20.1

10.5-16.9

7.3-10.4

7.2 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

19 ขึ้น

16-18

10-15

7-9

6 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

10.36ขึ้นไป

7.42-10.35

1.51-7.41

0.01-1.50

0

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.08 ลงมา

12.09-12.80

12.80-14.25

14.26-14.97

14.98 ขึ้นไป

7. วิ่ง 600 เมตร (นาที)

2.44 ลงมา

2.45-3.07

3.08-3.45

3.55-4.17

4.18 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

9.5 ขึ้นไป

6.5-9.0

1.0-6.0

(-1.0)-0.5

(-1.5) ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 62)

ตารางที่ 16 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 11 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.13 ลงมา

7.14-8.17

8.18-10.28

10.29-11.32

11.33 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

185ขึ้นไป

169-184

136-168

120-135

119 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

22.3 ขึ้นไป

19.5-22.2

13.7-19.4

10.8-13.6

10.7 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

25 ขึ้น

22-24

16-21

13-15

12 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

22.45ขึ้นไป

16.93-22.44

5.88-16.92

0.36-5.87

0.35 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.20 ลงมา

10.21-11.24

11.25-13.33

13.34-14.37

14.38 ขึ้นไป

7. วิ่ง 600 เมตร (นาที)

2.16 ลงมา

2.17-2.36

2.37-3.17

3.18-3.37

3.38 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

9.5 ขึ้นไป

7.5-9.0

2.0-7.0

(-1.0)-1.5

(-1.5) ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 64)

 

ตารางที่ 17 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 11 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.49 ลงมา

7.5-8.69

8.70-11.10

11.11-12.30

12.31 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

173ขึ้นไป

157-172

124-156

109-123

108 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

21.9 ขึ้นไป

19.1-21.8

13.3-19.0

10.4-13.2

10.3 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

20 ขึ้น

17-19

11-16

8-10

7 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

10.05ขึ้นไป

7.09-10.04

1.16-7.08

0.01-1.15

0

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

9.06 ลงมา

9.07-11.23

11.24-15.58

15.59-17.75

17.76 ขึ้นไป

7. วิ่ง 600 เมตร (นาที)

2.35 ลงมา

2.34-2.57

2.58-3.45

3.46-4.09

4.10 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

10.5 ขึ้นไป

9.0-10.0

2.0-8.0

(-0.5)-1.5

(-1.0) ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 66)

ตารางที่ 18 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 12 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.51 ลงมา

7.52-8.14

8.15-9.43

9.44-10.06

10.07 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

198ขึ้นไป

181-197

147-180

130-146

129 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

25.4 ขึ้นไป

22.6-25.3

16.9-22.5

14.1-16.8

14.0 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

27 ขึ้น

24-26

17-23

14-16

13 ลงมา

5. ดึงข้อกับราวเดียว (ครั้ง)

6ขึ้นไป

4-5

1-3

0

0

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.64 ลงมา

10.65-11.30

11.31-12.63

12.64-13.29

13.30 ขึ้นไป

7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)

4.01 ลงมา

4.02-4.31

4.32-5.32

5.33-6.02

6.03 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

11.5 ขึ้นไป

8.5-11.0

2.0-8.0

(-1.5)-1.5

(-1.5) ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 68 ค.)
ตารางที่ 19 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.20 ลงมา

8.21-9.00

9.01-10.63

10.64-11.43

11.44 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

178ขึ้นไป

162-177

128-161

111-127

110 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

25.1ขึ้นไป

22.3-25.0

16.7-22.2

14.0-16.6

13.9 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

21 ขึ้น

18-20

12-17

10-11

9 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

9.10ขึ้นไป

6.52-9.09

1.35-6.51

0.01-1.34

0

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

11.77 ลงมา

11.78-12.41

12.42-13.70

13.71-14.34

14.35ขึ้นไป

7. วิ่ง 800 เมตร (นาที)

3.44 ลงมา

3.45-4.14

4.15-5.15

5.16-5.45

5.46 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

11.5 ขึ้นไป

9.5-11.0

3.0-9.0

1.0-2.5

0.5 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2539 : 70)

4. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอายุ 13-15 ปี ประเทศไทย
ตารางที่ 20 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 13 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.77 ลงมา

7.78-8.31

8.32-9.38

9.39-9.91

9.92 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

196ขึ้นไป

185-195

163-184

152-162

151 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

30.8 ขึ้นไป

27.6-30.7

20.9-27.5

17.6-20.8

17.5 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

28 ขึ้น

26-27

20-25

18-19

17 ลงมา

5. ดึงข้อราวเดียว (ครั้ง)

7ขึ้นไป

6

2-5

1

0

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.97 ลงมา

10.98-11.48

11.49-12.50

12.51-13.01

13.02 ขึ้นไป

7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)

4.33 ลงมา

4.38-5.00

5.01-5.57

5.58-6.25

6.26 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

11.6 ขึ้นไป

9.1-11.5

3.9-9.0

1.3-3.8

1.2 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540 : 60)

 

ตารางที่ 21 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 13 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.74 ลงมา

8.75-9.39

9.40-10.69

10.70-11.34

11.35 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

166ขึ้นไป

157-165

137-156

128-136

127 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

26.8ขึ้นไป

24.3-26.7

19.4-24.2

17.0-19.3

16.9 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

22 ขึ้น

19-21

14-18

11-13

10 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

10.40ขึ้นไป

7.77-10.39

2.50-7.76

0.14-2.49

0.13 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.19 ลงมา

12.20-12.77

12.78-13.95

13.96-14.53

14.54ขึ้นไป

7. วิ่ง 800 เมตร (นาที)

4.25 ลงมา

4.26-4.54

4.55-5.53

5.54-6.22

6.23 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

12.3 ขึ้นไป

9.5-12.2

3.9-9.4

1.2-3.8

1.1 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540 : 62)

ตารางที่ 22 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 14 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.39 ลงมา

7.40-7-94

7.95-9.05

9.06-9.60

9.61 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

207ขึ้นไป

195-206

171-194

159-170

158 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

36.8 ขึ้นไป

33.2-36.7

25.9-33.1

22.3-25.8

22.2 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

28 ขึ้น

26-27

21-25

19-20

18 ลงมา

5. ดึงข้อราวเดียว (ครั้ง)

8ขึ้นไป

7

3-6

2

1

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.85 ลงมา

10.86-11.34

11.35-12.33

12.34-12.82

12.83 ขึ้นไป

7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)

4.21 ลงมา

4.22-4.48

4.49-5.42

5.43-6.8

6.09 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

13.1 ขึ้นไป

10.3-13.0

4.610.2

1.8-4.5

1.7 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540 : 64)
ตารางที่ 23 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 14 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.72 ลงมา

8.73-9.34

9.35-10.58

10.59-11.19

11.20ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

168ขึ้นไป

158-167

139-157

129-138

128ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

28.2ขึ้นไป

25.9-28.1

21.2-25.8

18.9-21.1

18.8 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

21 ขึ้น

19-20

14-18

11-13

10 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

10.04ขึ้นไป

7.51-10.03

2.44-7.50

0.09-2.43

0.08 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

12.24 ลงมา

12.25-12.79

12.80-13.90

13.91-14.45

14.46ขึ้นไป

7. วิ่ง 800 เมตร (นาที)

4.24 ลงมา

4.25-4.51

4.52-5.45

5.56-6.12

6.13 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

13 ขึ้นไป

10.3-12.9

4.8-10.2

2.0-4.7

1.9 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540 : 66)

ตารางที่ 24 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 15 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํากว่า

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

7.10 ลงมา

7.11-7.64

7.65-8.72

8.73-9.25

9.26 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

221 ขึ้นไป

208-220

183-207

170-182

162 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

41.0 ขึ้นไป

37.4-40.9

30.3-37.3

26.3-30.2

26.7 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 (วินาที)

29 ขึ้นไป

27-28

22-26

20-21

19 ลงมา

5. ดึงข้อราวเดี่ยว (ครั้ง)

9 ขึ้นไป

8

4-7

2-3

1 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.55 ลงมา

10.56-11.03

11.04-12.00

12.01-12.48

12.49 ขึ้นไป

7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)

4.15 ลงมา

4.16-4.40

4.41-5.32

5.33-5.57

5.58 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

14.7 ขึ้นไป

11.9-14.6

6.0-11.8

3.1-5.9

3.0 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540 : 68)

 

ตารางที่ 25 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี


รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํากว่า

1. วิ่ง 50 เมตร (นาที)

8.87ลงมา

8.88-9.52

9.53-10.82

10.83-11.46

11.47 ขึ้นไป

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

169ขึ้นไป

159-168

138-158

128-137

127 ลงมา

3. แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)

29 ขึ้นไป

28.0-28.9

22.3-27.9

20.0-22.2

19.9 ลงมา

4. ลุก-นั่ง 30 (วินาที)

21 ขึ้นไป

19-20

14-18

12-3

11 ลงมา

5. งอแขนห้อยตัว (วินาที)

10.32ขึ้นไป

7.63-10.31

2.24-7.62

0.45-2.23

0.44 ลงมา

6. วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.55 ลงมา

12.24-12.83

12.84-14.03

14.04-14.62

14.63 ขึ้นไป

7. วิ่ง 1000 เมตร (นาที)

4.15 ลงมา

4.30-4.56

4.57-5.21

5.22-6.18

6.19 ขึ้นไป

8. งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)

14.7 ขึ้นไป

11.2-14.1

5.2-11.1

2.3-5.1

2.2 ลงมา

(กรมพลศึกษา. 2540:68)

ค่าระดับสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
1. การกําหนดคะแนนแต่ละรายการของสมรรถภาพทางกาย
เมื่อทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้ว ให้คิดค่าระดับสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการเป็นค่าคะแนนต่อไปนี้
1.1 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ 4 - 6 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
ดี มีคะแนนเท่ากับ 3
ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 2
ต่ํา มีคะแนนเท่ากับ 1
1.2 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ 7 - 15 ปี แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
ดีมาก มีคะแนนเท่ากับ 5
ดี มีคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3
ต่ํา มีคะแนนเท่ากับ 2
ต่ํามาก มีคะแนนเท่ากับ 1
2. ช่วงของค่าคะแนนที่แทนระดับสมรรถภาพทางกาย
ในการคิดผลรวมของระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน กําหนดช่วงของค่าคะแนนในแต่ละรายการไว้เพื่อใช้ในการแปลผลข้อมูลสมรรถภาพทางกาย ดังนี้
2.1 ช่วงของค่าคะแนนที่แทนระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
ดี มีค่าคะแนน 2.50-3.00
ปานกลาง มีค่าคะแนน 1.50-2.49
ต่ํา มีค่าคะแนน 0.01-1.49
2.2 ช่วงของค่าคะแนนที่แทนระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-15 ปี
ดีมาก มีค่าคะแนน 4.50-5.00
ดี มีค่าคะแนน 3.50-4.49
ปานกลาง มีค่าคะแนน 2.50-3.49
ต่ํา มีค่าคะแนน 1.50-2.49
ต่ํามาก มีค่าคะแนน 0.01-1.49
หมายเหตุ เมื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการแล้วให้คิดผลรวมของสมรรถภาพทางกายนักเรียนแต่ละคนไว้ เพื่อจะทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีสมรรถภาพทางกายในภาพรวมอยู่ในระดับใดและนําข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนต่อไป
ขั้นตอนการสรุปรายงานข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ระดับโรงเรียน
โรงเรียนดําเนินการดังนี้

 1. ทําการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทุกคนในโรงเรียน
 2. กรอกข้อมูลการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และการทดสอบทุกรายการของนักเรียนแต่ละคนลงในบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 3. นําข้อมูลการชั่งน้ําหนักและส่วนสูงที่ได้มาเทียบกับตารางสัดส่วนของร่างกายนักเรียนของกรมอนามัย แล้วบันทึกผลโดยการทําเครื่องหมายถูกลงในช่องผลสัดส่วนของร่างกายในใบบันทึกผล
 4. รวมผลสัดส่วนของร่างกาย แยกเป็นกลุ่มผอม กลุ่มสมส่วน กลุ่มอ้วน และจําแนกในแต่ละกลุ่มอายุ บันทึกลงในแบบรายงาน 1 และหาค่าร้อยละ
 5. นําข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ได้มาเทียบค่าระดับสมรรถภาพทางกายตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย แล้วเขียนค่าระดับสมรรถภาพทางกายลงในช่องขวามือของใบบันทึกผล
 6. รวมค่าระดับสมรรถภาพทางกายจากการทดสอบทุกรายการและบันทึกไว้ แล้วนํามาคิดค่าเฉลี่ย จะได้ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายขอนักเรียนแต่ละคน ว่าอยู่ในระดับใด
 7. จัดแยกข้อมูลนักเรียนตามอายุ แจงนับจํานวนนักเรียนในแต่ลพกลุ่มอายุ ว่ามีสมรรถภาพในแต่ละระดับจํานวนกี่คน
  1. อายุ 4, 5และ 6 ปี มี 3 ระดับ คือ ดี ปายกลาง ต่ํา
  2. อายุ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 มี 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก

8. กรอกข้อมูลลงแบบรายงาน ดังนี้
8.1 กลุ่มอายุ 4-6 ปี กรอกข้อมูลที่ได้ลงใน แบบรายงาน 2
8.2 กลุ่มอายุ 1-12 ปี กรอกข้อมูลที่ได้ลงใน แบบรายงาน 3
8.3 กลุ่มอายุ 13-15 ปี กรอกข้อมูลที่ได้ลงใน แบบรายงาน 4
9. โรงเรียนส่งข้อมูลถึง หน่วยงานต้นสังกัด ตามกําหนด ก่อนปิดภาคเรียน


   

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net