หน้าหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
หลักการ
ขอบข่าย
วัตถุประสงค์
  รายงานความดี
รายงานความดีรายบุคคล
รายงานการฝากความดี
รายงานคะแนนความดีประจำห้อง
รายงานความดีประจำภาคเรียน
รายงานการกระทำความดี
   สมาชิก
สำหรับสมาชิก
 
นักเรียนบําเพ็ญประโชยน์มากที่สุด 10 อันดับประจําเดือน 07 ปี 2564
 
ห้องเรียนบําเพ็ญประโชยน์มากที่สุด 10 อันดับประจําเดือน 07 ปี 2564

ไม่มีรายการ

 
คนเก่ง คนดี
รูป
รายการกระทําความดี

เด็กชายรชต ธนะตุ้ย
งานบริการ

เด็กชายรชต ธนะตุ้ย
เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ

เด็กชายรชต ธนะตุ้ย
มาโรงเรียนทันเวลา

เด็กหญิงพิชชาพร ลาดตะน๊ะ
จิตอาสา

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
จิตอาสา

เจ้าหน้าที่ธนาคารความดี
นายสุรชัย ตื้อยศ
ผอ.
นายสากล เพชรใจศักดิ์
ครูกิจการนักเรียน
นายสุนทร เหลี่ยมใส
ครู
นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา
ครู ป.1
นายนิพล เมืองก้อนกาศ
ครู ป.3
นายเอกชัย ของทิพย์
ครู ป.3
นางสาวภาสินี พลบุญ
ครู ป.4
 
 
 
 

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net