หน้าหลัก
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของงานอนามัยโรงเรียน

2. อธิบายความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของงานอนามัยโรงเรียนได้

3. วิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา สถานการณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้

4. อธิบายแนวคิดและนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนในปัจจุบันได้

 การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือกำลังคน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ( พ . ศ . 2540-2544) ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคน “ คนเป็นศูนย์กลาง ” (Human-Centered or People-Centered) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาครอบครอบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนาในทุก ๆ ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งคนจะเป็นทั้งผู้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาเช่นกัน โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างคนทั้งด้านการสร้างความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคุณสมบัติความสามารถความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในแต่ละระดับบุคคล เพื่อให้กำลังคนกลุ่มวัยนี้เจริญเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

เจ้าหน้าที่พยาบาล
นายสุรชัย ตื้อยศ
หัวหน้างานพยาบาล
นายสุนทร เหลี่ยมใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล
นายสากล เพชรใจศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
นางสาวกรพินธุ์ พวงมาลา
ครูป.1
นางรัตนา ไชยปันดิ
ครูป.2
นายนิพล เมืองก้อนกาศ
ครูป.3
นางสาวนงเยาว์ ปินคำ
ครูป.6
นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มใจ
ครู อบ.3
นางศรีลา เมืองก้อนกาศ
ครู อบ.2
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 391/1 หมู่ 2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต4,
โทรศัพท์ 053799106 โทรสาร 053799106
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.slw.pmrschool.net